Potrebujete pripojiť nehnuteľnosť alebo pozemok k verejnému vodovodu alebo kanalizácii? V schéme nižšie je uvedený prehľad jednotlivých krokov procesu pripojenia.

Zákazník - do 15 dní

Žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie

V prvom kroku je potrebné dať si vypracovať projektovú dokumentáciu vodovodnej, kanalizačnej prípojky.

S vyhotovenou dokumentáciou možeme podávať žiadosti o posúdenie v vodárenskej spoločnosti.

Formuláre pre túto etapu:

 • Žiadosti nájdete na stránkach Vašej vodárenskej spoločnosti

Spôsob podania:

 • Poštou
 • Osobne na pobočke
 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu (nieje možné v každej vodárenskej spoločnosti)

Postup:

 • Vyplňte žiadosť
 • Priložte požadované dokumenty:
  • projektovú dokumentáciu vodovodnej/kanalizačnej prípojky
  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva
  • kópiu z katastrálnej mapy
  • prípadne potrebné súhlasy

Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vodárenskej spoločnosti.

Zákazník - do 15 dní
Vodárenská spoločnopsť - do 30 dní

Vydanie vyjadrenia

Väčšina vodárenských spoločností spoplatňuje vyjadrenia k projektovej dokumentácii. Preto Vám pred vydaním vyjadrenia bude vystavená faktúra ktorú je potrebné uhradiť.

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi.

Vodárenská spoločnopsť - do 30 dní
Zákazník

Vybavenie dokladov potrebných k realizácii

Po získaní vyjadrenia k projektovej dokumentácii je potrebné zabezpečiť ohlásenie drobnej stavby alebo vyjadrenie zahrnúť do stavebného konania. Taktiež je potrebné vybaviť rozkopávkové povolenie prípadne iné potrebné povolenia.
Zákazník
Vodárenská spoločnopsť - do 14 dní

Uzatvorenie zmluvy s vodárenskou spoločnosťou

Po získaní ohlásenia drobnej stavby príp. stavebného povolenia a ostatných potrebných povoleniach si uzatvárate zmluvu o dodávke vody a odovzdávaní odpadových vôd. Pre detaily úkonu sa informujte vo vodárenskej spoločnosti.
Vodárenská spoločnopsť - do 14 dní
Zákazník

Realizácia vodovodnej / kanalizačnej prípojky

Po predchádzajúcich úkonoch je možné po dohode a koordinácii s vodárenskou spoločnosťou vybudovať prípojku vody a kanalizácie. Pripojenie na verejný vodovod zabezpečuje vodárenská spoločnosť. Po predchádzajúcej dohode je možné pripojiť kanalizačné odbočenie pričom zástupca vodárenskej spoločnosti vykoná kontrolu pripojenia.
Zákazník