Projektová dokumentácia inžinierskych sietí (IS) za dobrú cenu

Projektujeme prípojky plynu, vody a kanalizácie

Projektová dokumentácia prípojok v rozsahu – nové pripojenia, rekonštrukcie, preložky.

Individuálna bytová výstavba (IBV)

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu obytných zón a obytných súborov v skratke ide o Individuálnu bytovú výstavbu ktorá zahŕňa nové lokality na bývanie, ktoré naprojektujeme a vyriešime aj všetky súvisiace náležitosti a to najmä inžinierske siete vrátane napojenia na komunikácie. 

Vieme garantovať kvalitu práce. Nestane sa Vám, že jednotlivé profesie pri príprave projektu opomenú pri návrhoch zohľadnenie vzájomných súbehov a križovaní. Týmto ušetríte čas, a čas sú peniaze.

Zabezpečíme pre Vás projektovú dokumentáciu individuálnej bytovej výstavby – IBV pre stavebné objekty:

Rozšírenia a prekládky vodovodov vrátane technologických častí (ATS)
Rozšírenia a prekládky splaškových kanalizácií gravitačných a tlakových vr. technologických častí (PČS)
Rozšírenia a prekládky dažďových kanalizácií
Rozšírenia a prekládky NN sietí
Rozšírenia a prekládky distribučných plynovodov
Verejného osvetlenia
Ciest a chodníkov
Trvalého a dočasného dopravného značenia

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia slúži k rozhodnutiu stavebného úradu o určení územia k zastavaniu a umiestneniu stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu.

Projekty pre stavebné povolenie

Projekty pre stavebné povolenie

Účelom dokumentácie je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia

Účelom dokumentácie k uskutočneniu stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú dokumentáciu. Vrátane podmienok stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Dokumentácia musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie predmetnej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.

Projektová dokumentácia - všeobecné informácie

Projektová dokumentácia by mala byť súčasťou každého projektu výstavby už od samotného začiatku. Dokumentácia projektov sa využíva aj na zhotovenie prípojky plynu, vodovodu alebo kanalizácie. Môže byť vyhotovená v papierovej podobe formou výkresov, textov a popisov dokumentácie alebo v digitálnej forme.

Projektová dokumentácia býva zhotovená najčastejšie v papierovej podobe. Čoraz viac sa však stretávame aj s digitálnou formou vypracovania projektovej dokumentácie. Dokumentácia projektu prípojky inžinierskych sietí predstavuje zložky schém, výkresov doplnených o popisy a texty.

V projektovej dokumentácii sa stretneme s popisom celkovej stavby prípojky, podrobným opisom a dokumentovaním realizovateľnosti prípojky a s opisom jej funkčnosti.

Vyhotoviť presnú a správnu projektovú dokumentáciu prípojky inžinierskych sietí, je veľmi dôležité. Výber samotného projektanta dokumentácie inžinierskych sietí a prípojok je potrebné správne zvážiť už od samotného začiatku.

Je dobré zveriť túto úlohu profesionálnemu projektantovi prípojok a inžinierskych sietí. Určite vám rád poradí a usmerní vás so všetkými úkonmi a potrebnými povoleniami a dokumentmi. Ideálne je, ak nájdete firmu, ktorá samotnú prípojku plynu, kanalizácie, alebo vodovodu aj zrealizuje.

Projektant projektovej dokumentácie prípojky inžinierskych sietí zodpovedá za správne a úplné vypracovanie dokumentácie prípojky elektriny, plynu, vodovodu alebo kanalizácie. Pri projektovej dokumentácii je potrebné zachovať zásadné pravidlá celého projektu prípojky – realizovateľnosť a funkčnosť.

Projektová dokumentácia je potrebná nielen pri určovaní pozemkov a ich hraníc. V prípade stavebného pozemku popisuje celý projekt stavby, jej realizácie a je potrebná aj vo vzťahu ku stavebnému zákonu. Na základe projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a stavby sa samotné dielo povoľuje.

Projektová dokumentácia je potrebná aj pri zriaďovaní prípojok plynu, vodovodu a kanalizácie. Prípojky inžinierskych sietí sa vystavajú len základe kompletnej dokumentácie prípojky a rozvodov na stavebnom pozemku a v nehnuteľnosti.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie obsahuje informácie o tom, ako bude na pozemku realizovaná stavba. Jej súčasťou je informácia o zastavanom území. Je podkladom pre stavebný úrad, ktorý rozhoduje o povolení samotnej stavby na pozemku.

Posudzujú sa podmienky stavby, musia byť zadefinované jednoznačné polohopisné a výškové údaje osadenia budúcej stavby a nemôže sa zabudnúť ani na vyznačenie vzťahov stavby k okoliu.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie definuje súlad stavby najmä s územným rozhodnutím a posudzuje navrhovanú stavbu. Aby bolo stavebné povolenie stavebným úradom povolené, je potrebné presne definovať urbanistickú, architektonickú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby. Na základe týchto podkladov stavebný úrad posudzuje stavbu a udeľuje alebo neudeľuje stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia realizácie – uskutočnenia stavby je dôležitým dokumentom, ktorý presne a jednoznačne definuje podmienky stavebného povolenia. Projektová dokumentácia realizácie stavby dáva podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby.

Súčasťou je kalkulácia stavebných nákladov, nákladov na realizačné fázy výstavby a tvorí podklady na prípravu jednotlivých zhotoviteľov stavby a inžinierskych sietí. Realizačná projektová dokumentácia tvorí základnú kostru pri plánovaní, výstavbe diela a určení finančnej nákladnosti realizácie stavby.

Projektová dokumentácia - cenník

SlužbaCena / PD
Úvodná konzultácia – (cenová ponuka pre vypracovanie PD)ZDARMA
Projektová dokumentácia prípojky plynu (STL, NTL) k rodinnému domuod 150 €
Projektová dokumentácia plynoinštalácie rodinného domu (OPZ)od 130 €
Dokumentácia regulačnej a meracej zostavy plynu do 10m3 – rodinný dom (DRZ)od 75 €
Projektová dokumentácia prípojky vody, kanalizácie k rodinnému domuod 120 €
Príplatok za dokumentáciu – spätná úprava vozovky – (potrebné k vydaniu povolanie rozkopávky štátnej cesty)od 120 €
Iná projektová dokumentáciaIndividuálne
Inžinierska činnosťIndividuálne

Cenu projektovej dokumentácie akejkoľvek prípojky pre RODINNÉ DOMY ovplyvňuje najmä:

  • umiestnenie hlavného rozvodu plynovodu, vodovodu, kanalizácie v zeleni / v ceste miestnej / v štátnej ceste III. resp II. triedy
  • je možné nakresliť aj projekt v štátnej ceste bez spätnej úpravy vozovky, no toto sa Vám vráti v momente keď budete žiadať o rozkopávku. Bez projektu spätnej úpravy Vám rozkopávku štátnej cesty nepovolia a vy tak budete musieť platiť projekt spätnej úpravy čo Vás v konečnom dôsledku bude stáť omnoho viac prostriedkov a najmä času.
  • kvalita už spracovaných podkladov, ak nemáte žiadne musíme všetko vyrábať, preto je to drahšie, ak máte podklad do ktorého vieme kresliť (DWG, a iné) cena sa neupravuje
  • iné individuálne riešenia mimo štandardu

FAQ - často kladené otázky

Potrebujem na vybavenie plynu projekt?

Bez projektovej dokumentácie nieje možné zriadiť prípojku plynu. Plynofikácia podlieha stavebnému zákonu podľa ktorého sa stavba povoľuje. Taktiež je potrebný aj pre inštaláciu plynu od hranice pozemku do domu.

Kto urobí projekt inžinierskych sietí?

Ku každej profesii musí projektant vypracovať projekt prípojky plyn, voda, kanalizácia. Vždy treba ešte preveriť skutkový stav, body napojenia a podmienky pripojenia od správcov sietí.

  • Vypracujeme pre Vás komplexne projektovú dokumentáciu inžinierskych sietí plyn, voda, kanalizácia. K projektovej dokumentácii zabezpečujeme aj komplexnú inžiniersku činnosť.
V akých lokalitách vieme spraviť projektovú dokumentáciu?

Projektovú dokumentáciu vieme vypracovať pre klientov z celej SR:

Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Martin, Poprad, Prievidza, Zvolen, Považská Bystrica, Michalovce, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Komárno, Humenné, Levice, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Piešťany, Ružomberok, Topoľčany, Trebišov, Čadca, Rimavská Sobota, Dubnica nad Váhom, Pezinok, Dunajská Streda, Partizánske, Vranov nad Topľou, Šaľa, Hlohovec, Brezno, Senica, Snina, Nové Mesto nad Váhom, Senec, Rožňava, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Malacky, Handlová, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sereď, Skalica, Galanta, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Detva, Šamorín, Sabinov, Stupava, Revúca, Veľký Krtíš, Myjava, Zlaté Moravce, Bytča, Moldava nad Bodvou, Holíč, Nová Dubnica, Svidník, Kolárovo, Fiľakovo, Stropkov, Štúrovo, Banská Štiavnica, Šurany, Tvrdošín, Modra, Veľké Kapušany, Stará Turá, Krompachy, Veľký Meder, Vráble, Sečovce, Svit, Krupina, Námestovo, Vrútky, Turzovka, Kráľovský Chlmec, Hriňová, Hnúšťa, Hurbanovo, Liptovský Hrádok, Trstená, Nová Baňa, Šahy, Tornaľa, Krásno nad Kysucou, Želiezovce, Spišská Belá, Lipany, Medzilaborce, Veľký Šariš, Nemšová, Sobrance, Turčianske Teplice, Žarnovica, Gelnica, Vrbové, Rajec, Svätý Jur, Dobšiná, Poltár, Gabčíkovo, Ilava, Kremnica, Sládkovičovo, Gbely, Nesvady, Bojnice, Šaštín-Stráže, Sliač, Brezová pod Bradlom, Medzev, Turany, Strážske, Nováky, Trenčianske Teplice, Leopoldov, Giraltovce, Tisovec, Vysoké Tatry, Spišské Podhradie, Hanušovce nad Topľou, Čierna nad Tisou, Tlmače, Spišské Vlachy, Jelšava, Podolínec, Rajecké Teplice, Spišská Stará Ves, Modrý Kameň, Dudince

Výpočet ceny prípojok inžinierskych sietí | Voda / Kanalizácia / Plyn

Cena projektovej dokumentácie

Cena projektovej dokumentácie

Aplikácia pre výpočet ceny projektovej dokumentácie.

Kalkulácia ceny projektovej dokumentácie
Vypočítať cenu projektovej dokumentacie nasledovných prípojok

PRÍPOJKA PLYNU - Parametre dokumentácie

Je uzavretá "Zmluva o pripojení" s SPP-distribúcia a.s.? *
Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena za projekt prípojky plynu 
Cena za výstavbu prípojky plynu od 730 do 1279

PRÍPOJKA VODY - Parametre dokumentácie

Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena projektu prípojky vody 
Cena za výstavbu prípojky vody do 878

PRÍPOJKA KANALIZÁCIE - Parametre dokumentácie

Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena projektu prípojky kanalizácie 
Cena za výstavbu prípojky kanalizácie do 865

Vyplnením kontaktných údajov a odoslaním formulára môžete potvrdiť Váš záujem o spracovanie projektovej dokumentácie.
Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať pre potvrdenie údajov a projektovú dokumentáciu Vám spracujeme do 7 pac. dní.

Kontaktné údaje

Addresa
Addresa
Ulica
Katastrálne územie
Obec
Okres
PSČ
Štát
Projekt plynovej prípojky - Rýchle dodanie a dobrá cena

Projekt plynovej prípojky

Projekt plynovej prípojky za dobrú cenu Projekt plynovej plynovej od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia plynovej prípojky je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. Naša spoločnosť je oprávnená taktiež aj realizovať prípojky plynu, navrhneme Vám technické riešenie , ale aj vybavíme projekt a jeho odsúhlasenie u SPP distribúcia, a.s. a následne zrealizujeme a odovzdáme na kompletné objednávateľovi a SPP – distribúcia a.s. Vyhotovujeme: vonkajšie plynovody, plynové prípojky zabezpečíme projekt plynovej prípojky a aj jeho odsúhlasenie u SPP – distribúcia a.s. vnútorné plynovody rozvody technických plynov Projektant prípojky plynu zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Projektant plynu resp. prípojky plynu zodpovedá aj za realizovateľnosť. Plynová prípojka a jej projektová…

Projekt kanalizačnej prípojky - Rýchle dodanie za dobrú cenu

Projekt kanalizačnej prípojky

Projekt kanalizačnej prípojky za dobrú cenu Odvod vody z rodinného domu alebo iného objektu sa realizuje prevažne napojením na verejnú kanalizáciu.  Projekt kanalizačnej  prípojky to nevyhnutná súčasť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu samotnej kanalizačnej prípojky. Projekt prípojky kanalizácie musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a je vypracovaná podľa technických požiadaviek príslušnej vodárenskej spoločnosti. K žiadosti o zriadenie prípojky k nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, je potrebné doložiť minimálne: Kópiu katastrálnej mapy so zakreslením verejnej kanalizácie List vlastníctva Projektovú dokumentáciu stavby spolu so situáciou umiestnenia stavby. Projektant prípojky kanalizácie zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Projektant kanalizácie resp. prípojky kanalizácie zodpovedá aj za realizovateľnosť. Čo potrebujeme k vypracovaniu projektu kanalizačnej prípojky?…

Projekt vodovodnej prípojky - Rýchle dodanie - Dobrá cena

Projekt vodovodnej pripojky

Projekt vodovodnej prípojky za dobrú cenu Aby ste mohli používať vodu v dome, byte alebo hocijakom inom objekte, musíte mať projekt vodovodnej prípojky. Je to nezbytný krok na pripojenie na verejný vodovod. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu. Projekt vodovodnej prípojky musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a je vypracovaná podľa technických požiadaviek príslušnej vodárenskej spoločnosti. K žiadosti o zriadenie prípojky k nehnuteľnosti na vodovod, je potrebné doložiť minimálne: Kópiu katastrálnej mapy so zakreslením verejného vodovodu, List vlastníctva, Projektovú dokumentáciu stavby spolu so situáciou umiestnenia stavby. Projektant prípojky vody zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Projektant vody resp. prípojky vody zodpovedá aj za realizovateľnosť. Čo potrebujeme k vypracovaniu projektu vodovodnej prípojky? Pred spracovaním projektovej dokumentácie…

You are here: