Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom.

Revízia plynového zariadenia je kontrola zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať raz ročne pred resp. po vykurovacej sezóne.

Revízie plynových zariadení, rozvodov plynu pre:

 • rodinné domy
 • rozvody pre bytové domy, úrady, a iné
 • priemyselné objekty (výrobné priestory, haly, a iné )
 • termín revízie sa snažíme dohodnúť v čase ktorý vám vyhovuje
 • revíznu správu dodávame čo najskôr po ukončení revízie

Revízie plynových spotrebičov, plynových kotlov pre:

 • rodinné domy, bytové domy, prevádzky, administratívne priestory, …
 • plynové kotly atmosférické a kondenzačné 
 • plynové kotly stacionárne a závesné
 • termín revízie sa snažíme dohodnúť v čase ktorý vám vyhovuje
 • revíznu správu dodávame čo najskôr po ukončení revízie

Ponúkame možnosť odstránenia zistených závad.
Ponúka možnosť dopracovania chýbajúcej dokumentácie.

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče.

Konkrétne by to mali byť úkony:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meradla
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu – pokiaľ nieje možné odstrániť únik okamžite, zabezpečíme to v najbližšom možnom termíne
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

Revízie plynových zariadení - cenník

SlužbaCena s DPH
Revízia plynoinštalácie - rodinný dom (OPZ)110 €
Revízia plynoinštalácie - byt (OPZ)60 €
Revízia RTP a DRZ - (domová regulačná zostava - skrinka merania s regulátorom)60 €
Revízia plynoinštalácie spoločného rozvodu plynu - bytový dom (spoločné OPZ)90 €
Revízie ostatné - rozvody vo výrobných priestoroch, halách, prevádzkach, úradoch príp. väčšieho množstva bytovindividuálne

Revízie plynových kotlov - cenník

SlužbaCena s DPH
Ceny sú platné pre zariadenia s výkonom do 35 kW
Diagnostika poruchy zariadenia (neobsahuje cenu za výmenu dielu)120 €
Revízia plynového kotla90 €
Ročná servisná prehliadka kondenzačného kotla120 €
Servisný výjazd pri poruche zariadenia / cene mimo pracovnú dobu150 € / 200 €
Oprava zatriadenia - výmena náhradného dieluindividuálne
Spustenie plynového kotla do prevádzky (podľa typu kotla a nastavenia vykurovania)od 60 €
Spustenie prietokového ohrievača do prevádzky (podľa typu ohrievača)od 45 €
Služba za príplatokCena s DPH
Cena materiálu sa účtuje podľa aktuálnych cien
Odstránenie netesnosti na záv. spoji - demontáž, pretesnenie a montáž (bez materiálu - GU)20 €
Výmena pripojovacej flexibilnej hadice - neobsahuje cenu hadice20 €
Pripojenie plynového sporáka - neobsahuje cenu hadice20 €
Premeranie hrúbky steny potrubia ultrazvukom - v prípade nadmernej korózie, resp. na požiadanie zákazníka12 €
Vyhľadávanie podzemných vedení vytičovacím prístrojom - cena do 100 bm20 €
Príplatok za výjazd mimo pracovnú dobu60 €
Príplatok za výjazd vo sviatok100 €
Cestovná náhrada za 1km0,42 €

Revízie plynových zariadení

Zabezpečíme bezpečnú a bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení.
Dobrá cena

FAQ - často kladené otázky

Každé prevádzkované plynové zariadenie podlieha počas svojej prevádzky rôznym zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a iné vonkajšie vplyvy ako napr. teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie atď.

Technické parametre každého plynového zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti plynového zariadenia jeho stav pravidelne kontrolovať.

Vo všetkých krajinách európskej únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania plynových zariadení  nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento sa vykonáva  na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie)  plynových zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ plynové zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne.

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť.

Za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti.

Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče.

Konkrétne by to mali byť úkony:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meradla
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka