Revízie plynových zariadení za dobrú cenu

Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom.

Revízia plynového zariadenia je kontrola zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať raz ročne pred resp. po vykurovacej sezóne.

Vykonávame:

Revízie rozvodov plynu, vrátane podzemných vedení:

 • rodinné domy
 • rozvody pre bytové domy, úrady, a iné
 • priemyselné objekty (výrobné priestory, haly, a iné )
 • termín revízie sa snažíme dohodnúť v čase ktorý vám vyhovuje
 • revíznu správu dodávame čo najskôr po ukončení revízie

Ponúkame možnosť odstránenia zistených závad.
Ponúka možnosť dopracovania chýbajúcej dokumentácie.

Revízie plynových zariadení

Zabezpečíme bezpečnú a bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení.
Dobrá cena

FAQ - často kladené otázky

Ako často sa vykonáva revízia plynového zariadenia v domácnosti?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

Ako často sa vykonáva revízia plynového zariadenia vo firme?

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne.

Kto zodpovedá za bezpečnosť?

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť.

Za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti.

Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Čo všetko je počas revízie potrebné skontrolovať?

Revízia plynového zariadenia by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče.

Konkrétne by to mali byť úkony:

 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola tesnosti plynovodu
 • kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
 • kontrola uchytenia plynovodu
 • kontrola náterov, označení
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola plynových meradla
 • kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
 • okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
 • celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka