Ten, kto už staval nejakú nehnuteľnosť, nám dá určite za pravdu, že vybavenie potrebných „papierov“ k stavbe je častokrát náročnejšie ako samotná výstavba. Naša inžinierska činnosť Vás odbremení od byrokracie a Vy sa môžete s plnou vervou venovať výstavbe, aby bola čo najkvalitnejšia.

Inžinierska činnosť a prípravné práce k realizácii stavby

Zabezpečujeme podklady a k vydaniu:

 • územných rozhodnutí
 • stavebných povolení
 • kolaudačných rozhodnutí
 • rozhodnutí o zmene v užívaní stavby
 • povolení na odstránenie stavby
 • ohlásení stavebnému úradu (ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác)
 • ostatných povolení vydávaných stavebnými úradmi (povolenie terénnych úprav atď.)
 • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete (elektrina, kanalizácia, plynovod, vodovod)
  ostatných povolení potrebných na zrealizovanie stavby (povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávka / pretláčanie atď.)
 • vytýčení inžinierskych sietí
 • rozhodnutí o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • záväzných stanovísk k zmene druhu pozemku
  zápisov vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností

Vypracovávanie

 • dokumentácií bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo / dočasne
 • odborných posudkov ku výskytu chránených druhov živočíchov (na budovách, drevinách atď.)
Inžinierska činnosť - úrady bez starostí.

Inžinierska činnosť - vybavíme Vám kopec papierov.

Naša inžinierska činnosť Vás zbaví starostí s úradmi.
Dobrá cena